MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNDEN BİRİNİ ALAN DİĞERİNİ DE ALMIŞ SAYILIR MI?

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,almış kabul edilir.

DERS PROGRAMLARI VE SÜRELERİ NASILDIR?

Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

BİR DERSLİKTE EN FAZLA KAÇ KATILIMCI OLABİLİR?

Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz.

EĞİTİME DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Eğitime devam zorunludur.Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5’i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir.Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler.Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

SRC 1 Eğitimi 40 saat

SRC 2 Eğitimi 36 saat

SRC 3 Eğitimi 41 saat

SRC 4 Eğitimi 36 saattir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Sınavlar, sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilir.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR ?

Sınavlara katılabilmek için;

a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,
b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği,
c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

DEVLET YILDA KAÇ SINAV AÇMAKTADIR?

Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde her ay mesleki yeterlik belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır.

SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKMEKTEDİR?

Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonunda 40 sorudan en az 28 soruya doğru cevap vermeleri şarttır. 28 soruya doğru cevap vermeyen katılımcılar uygulama sınavına alınmaz.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL İLAN EDİLİR?

Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınav olunan gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR NE YAPACAKLARDIR?

Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 4 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

SÜRÜCÜNÜN BAŞARISI YADA BAŞARISIZLIĞI EĞİTİM VEREN KURUMU NASIL ETKİLER?

Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste dört kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlası başarısız olan,eğitim kurum/kuruluşunun Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilir.Bu yüzden eğitim kurumu sürücünün başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmak zorundadır.

SÜRÜCÜLERDE NE GİBİ ŞARTLAR ARANACAKTIR?

Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;
a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,
b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları,
c)Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları,
d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları,
e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
f) (Değişik: RG 15/12/2004-25671) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,
g) (Değişik: RG 15/12/2004-25671) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,
h) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
ı) Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,şarttır.

YETKİ BELGESİ ALMAK ZORUNLU MUDUR?

MADDE 5. — Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için taşıma işleri işletmecilerinin meslekî saygınlık, malî yeterlilik ve meslekî yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.Taşıma işleri işletmecilerinin sayısı, yolcu ve eşya kapasitesi, taşıtların durumu, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesinde sınırlamalar ve yeni düzenlemeler getirebilir.Tehlikeli yük taşıyan taşıtlar ve bunların bağlı olduğu taşımacılar, taşıyacakları yüklerin özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgelere dayanarak birinci fıkrada belirtilen yetki belgesinden ayrı olarak ilgili mercilerden ayrıca izin almakla yükümlüdürler.Taşımacılar, taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar ve taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadırlar.Taşımalar, diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUKLARINA UYMAYANLARA VERİLECEK CEZALAR NELERDİR?

MADDE 26. — Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşmilyar lira,5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüzmilyon lira,5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüzmilyon lira,5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde dörtmilyar lira,
b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak yolcu taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlardan bir milyar lira,
c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üç yüz lira, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beş yüz lira,
d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına birmilyar lira, ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüzmilyon lira, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz lira,
e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına üç milyar lira ,
f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüzmilyon lira, ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beşyüzmilyon lira, bunun dışında ikinci fıkraya aykırı davrananlara ikiyüzmilyon lira,Zaman tarifesine uymayanlara iki yüz lira, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüz lira,
g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bir milyar lira,
h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beşyüzmilyon lira,
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara birmilyar lira,18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında,
i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara beşyüzmilyon lira,
j) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeler üzerinde tahrifat yapan taşımacılara beşmilyar lira,
k) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara üçyüzmilyon lira,Para cezası verilir.

Ceza uygulaması

MADDE 27. — Eylemin başka bir suç teşkil etmesi halinde, 26 ncı madde ile verilen para cezaları, diğer kanunlardaki suçların takibine ve cezaların uygulanmasına; bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez.Birden fazla suçun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır.

 

Suç ve ceza tutanakları

MADDE 28. — Bu Kanunda yazılı suçlara ilişkin idarî para cezalarına dair tutanakların düzenlenmesi ve tahsiline ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Para cezalarının ödenme süresi

MADDE 29. — Tahsilatlar derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmesi gerekir. Otuz gün içerisinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi on gün daha uzar, bu süre içinde ödenmeyen cezalar üç katına çıkar.Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.Bu para cezaları, Maliye Bakanlığının sayman mutemetlerine, mal sandıklarına veya Bakanlıkça yetkili kılınmış personele ödenebileceği gibi banka, posta çeki veya kredi kartı ile de ödenebilir. Maliye Bakanlığı kredi kartı ile tahsilat yapılmasına izin vermeye, tahsilatın saymanlık hesaplarına aktarılmasına ilişkin süreleri ve diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Para cezalarına itiraz ve suçlarda tekerrür

MADDE 30. — Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.Bu Kanunda belirtilen suçların işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği suçların cezalarının toplamının on katı para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi taşımalarda ticarî araç kullanım belgesi, yurt dışı taşımalarda da uluslararası sürücü sertifikası bir yıl süreyle askıya alınır.